WEB3
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน
โรงเเรียนแข่งขันสูง  
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค. 26 มี.ค. 27 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก  x  495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 198)
74 64 80 85 78 59 30 34 12 9 274 251 525
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  x  313สอบคัดเลือก 294 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 102)
ความสามารถพิเศษ 19 คน
46 42 27 40 28 29 25 19 11 11 137 141 278
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  x  450สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 170)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
98 101 126 93 48 44 34 19 21 15 327 272 599
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
84 82 119 118 40 47 24 20 9 21 276 288 564
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1663 302 289 352 336 194 179 113 92 53 56 1014 952 1966
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
93 87 90 64 46 59 26 37 50 40 305 287 592
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  x  540สอบคัดเลือก 520 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 196)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
81 87 87 77 59 55 27 21 14 17 268 257 525
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
51 22 52 29 31 40 33 25 25 21 192 137 329
8 สตรีวิทยา ๒  x  585สอบคัดเลือก 555 คน
(ในเขต 351 + นอกเขต 204)
ความสามารถพิเศษ 30 คน
93 113 131 160 90 117 71 99 33 42 418 531 949
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1845 318 309 360 330 226 271 157 182 122 120 1183 1212 2395
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
28 29 40 36 38 27 20 10 8 10 134 112 246
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  x  450สอบคัดเลือก 428 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 158)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
97 95 133 125 52 82 50 53 32 40 364 395 759
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  x  480สอบคัดเลือก 480 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 192)
39 38 40 45 44 40 54 42 16 15 193 180 373
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  340สอบคัดเลือก 324 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 108)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
99 150 112 136 39 58 40 46 28 36 318 426 744
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  405สอบคัดเลือก 393 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 150)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
97 82 98 79 38 30 30 36 20 14 283 241 524
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2035 360 394 423 421 211 237 194 187 104 115 1292 1354 2646
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 80)
31 17 10 13 10 9 11 7 11 5 73 51 124
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  x  450สอบคัดเลือก 441 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 171)
ความสามารถพิเศษ 9 คน
85 83 82 93 55 81 38 50 28 25 288 332 620
16 หอวัง  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
121 139 154 203 79 113 59 62 38 57 451 574 1025
17 สารวิทยา  x  450สอบคัดเลือก 435 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 165)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
75 76 76 117 68 77 68 53 53 68 340 391 731
18 ราชวินิตบางเขน   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 112)
37 36 29 30 17 14 39 6 9 9 131 95 226
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1920 349 351 351 456 229 294 215 178 139 164 1283 1443 2726
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา  x  405สอบคัดเลือก 395 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 152)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
99 99 66 80 32 40 23 21 16 19 236 259 495
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
89 94 57 46 34 23 12 10 14 10 206 183 389
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  x  540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 201)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
101 91 121 153 78 83 78 71 71 76 449 474 923
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  x  360สอบคัดเลือก 342 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 126)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
85 77 70 38 48 40 44 28 16 15 263 198 461
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1745 374 361 314 317 192 186 157 130 117 120 1154 1114 2268
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  x  480สอบคัดเลือก 456 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 168)
ความสามารถพิเศษ 24 คน
68 77 106 98 58 34 14 25 29 50 275 284 559
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
87 74 80 89 42 49 35 34 27 17 271 263 534
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
29 16 25 28 19 17 10 17 10 6 93 84 177
26 ฤทธิยะวรรณาลัย  x  540สอบคัดเลือก 532 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 208)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
155 165 162 161 95 136 41 32 13 10 466 504 970
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
104 86 86 104 67 59 40 22 54 61 351 332 683
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1980 443 418 459 480 281 295 140 130 133 144 1456 1467 2923
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 112)
69 116 128 131 85 104 47 64 54 51 383 466 849
29 พรตพิทยพยัต  x  495สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 237 + นอกเขต 153)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
จับฉลาก 60 คน
94 72 85 81 37 34 21 23 14 9 251 219 470
30 ราชดำริ   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
76 96 60 62 31 44 27 35 15 15 209 252 461
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  x  585สอบคัดเลือก 570 คน
(ในเขต 351 + นอกเขต 219)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
102 122 160 170 130 146 79 101 59 65 530 604 1134
32 ศรีพฤฒา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
100 92 21 29 22 13 9 17 11 8 163 159 322
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2200 441 498 454 473 305 341 183 240 153 148 1536 1700 3236
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
70 77 70 81 66 67 61 45 22 19 289 289 578
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  405สอบคัดเลือก 405 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 162)
- 167 - 125 - 93 - 49 - 24 - 458 458
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  630สอบคัดเลือก 610 คน
(ในเขต 378 + นอกเขต 232)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
149 82 173 93 119 77 60 29 36 27 537 308 845
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  x  495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 198)
86 92 161 168 94 122 50 69 26 28 417 479 896
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 112)
48 31 34 18 11 10 17 10 7 7 117 76 193
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2350 353 449 438 485 290 369 188 202 91 105 1360 1610 2970
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  x  225สอบคัดเลือก 215 คน
(ในเขต 135 + นอกเขต 80)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- 78 - 72 - 60 - 32 - 6 - 248 248
39 พุทธจักรวิทยา   80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 48 + นอกเขต 32)
15 13 7 5 4 6 2 2 1 6 29 32 61
40 สุรศักดิ์มนตรี  x  450สอบคัดเลือก 432 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 162)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
114 93 80 60 36 35 25 13 12 13 267 214 481
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 80)
14 7 7 9 5 10 8 9 9 5 43 40 83
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 955 143 191 94 146 45 111 35 56 22 30 339 534 873
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
53 42 59 66 37 24 21 20 22 18 192 170 362
43 เจ้าพระยาวิทยาคม   120สอบคัดเลือก 120 คน
(ในเขต 72 + นอกเขต 48)
10 1 7 5 7 3 6 7 2 - 32 16 48
44 วัดสุทธิวราราม  x  405สอบคัดเลือก 397 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 154)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
110 - 160 - 128 - 61 - 36 - 495 - 495
45 สตรีศรีสุริโยทัย  x  240สอบคัดเลือก 228 คน
(ในเขต 144 + นอกเขต 84)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- 136 - 121 - 67 - 34 - 10 - 368 368
46 ยานนาเวศวิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
59 47 48 44 38 34 22 18 12 9 179 152 331
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1485 232 226 274 236 210 128 110 79 72 37 898 706 1604
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
55 63 60 48 26 21 17 9 11 9 169 150 319
48 วชิรธรรมสาธิต  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
102 88 85 92 46 65 36 45 38 45 307 335 642
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- 124 - 104 - 47 - 25 - 18 - 318 318
50 ปทุมคงคา   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
85 - 63 - 35 - 16 - 12 - 211 - 211
51 มัธยมวัดธาตุทอง   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
53 52 33 54 26 22 10 13 14 12 136 153 289
52 สิริรัตนาธร  x  540สอบคัดเลือก 514 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 190)
ความสามารถพิเศษ 26 คน
77 67 106 115 67 65 25 35 37 10 312 292 604
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2525 372 394 347 413 200 220 104 127 112 94 1135 1248 2383
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20703 3687 3880 3866 4093 2383 2631 1596 1603 1118 1133 12650 13340 25990