WEB3
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามในเขต, นอกเขต)
 
ที่ โรงเรียน
โรงเเรียนแข่งขันสูง  
จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค. 26 มี.ค. 27 มี.ค.
ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ในเขต นอกเขต รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก  x  495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 198)
110 28 129 36 112 25 40 24 15 6 406 119 525
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  x  313สอบคัดเลือก 294 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 102)
ความสามารถพิเศษ 19 คน
65 23 48 19 41 16 27 17 11 11 192 86 278
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  x  450สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 170)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
153 46 167 52 72 20 35 18 27 9 454 145 599
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
86 80 117 120 41 46 13 31 12 18 269 295 564
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1663 414 177 461 227 266 107 115 90 65 44 1321 645 1966
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
108 72 79 75 59 46 30 33 36 54 312 280 592
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  x  540สอบคัดเลือก 520 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 196)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
115 53 119 45 69 45 22 26 19 12 344 181 525
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
50 23 56 25 49 22 36 22 26 20 217 112 329
8 สตรีวิทยา ๒  x  585สอบคัดเลือก 555 คน
(ในเขต 351 + นอกเขต 204)
ความสามารถพิเศษ 30 คน
120 86 165 126 135 72 114 56 32 43 566 383 949
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1845 393 234 419 271 312 185 202 137 113 129 1439 956 2395
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
47 10 55 21 42 23 19 11 4 14 167 79 246
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  x  450สอบคัดเลือก 428 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 158)
ความสามารถพิเศษ 22 คน
160 32 224 34 113 21 86 17 58 14 641 118 759
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  x  480สอบคัดเลือก 480 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 192)
59 18 72 13 62 22 73 23 20 11 286 87 373
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  340สอบคัดเลือก 324 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 108)
ความสามารถพิเศษ 16 คน
110 139 102 146 48 49 31 55 21 43 312 432 744
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  x  405สอบคัดเลือก 393 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 150)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
105 74 103 74 41 27 45 21 16 18 310 214 524
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2035 481 273 556 288 306 142 254 127 119 100 1716 930 2646
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 80)
35 12 18 4 8 3 13 5 10 6 84 30 114
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  x  450สอบคัดเลือก 441 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 171)
ความสามารถพิเศษ 9 คน
153 15 158 17 124 12 71 17 46 7 552 68 620
16 หอวัง  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
104 156 107 250 70 122 27 94 28 67 336 689 1025
17 สารวิทยา  x  450สอบคัดเลือก 435 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 165)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
37 114 40 153 42 103 41 80 54 67 214 517 731
18 ราชวินิตบางเขน   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 112)
60 13 42 17 21 10 8 37 7 11 138 88 226
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1920 389 310 365 441 265 250 160 233 145 158 1324 1392 2716
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา  x  405สอบคัดเลือก 395 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 152)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
66 132 46 100 21 51 10 34 14 21 157 338 495
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
59 124 31 72 11 46 5 17 2 22 108 281 389
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  x  540สอบคัดเลือก 525 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 201)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
86 106 110 164 67 94 41 108 44 103 348 575 923
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  x  360สอบคัดเลือก 342 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 126)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
56 106 37 71 30 58 29 43 5 26 157 304 461
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1745 267 468 224 407 129 249 85 202 65 172 770 1498 2268
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  x  480สอบคัดเลือก 456 คน
(ในเขต 288 + นอกเขต 168)
ความสามารถพิเศษ 24 คน
110 35 140 64 60 32 30 9 43 36 383 176 559
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
139 22 138 31 80 11 55 14 36 8 448 86 534
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
38 7 40 13 28 8 22 5 13 3 141 36 177
26 ฤทธิยะวรรณาลัย  x  540สอบคัดเลือก 532 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 208)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
195 125 191 132 130 101 41 32 10 13 567 403 970
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
50 140 48 142 29 97 12 50 26 89 165 518 683
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1980 532 329 557 382 327 249 160 110 128 149 1704 1219 2923
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 112)
10 175 11 248 2 187 2 109 2 103 27 822 849
29 พรตพิทยพยัต  x  495สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 237 + นอกเขต 153)
ความสามารถพิเศษ 45 คน
จับฉลาก 60 คน
98 68 108 58 45 26 23 21 9 14 283 187 470
30 ราชดำริ   440สอบคัดเลือก 440 คน
(ในเขต 264 + นอกเขต 176)
70 102 39 83 31 44 20 42 15 15 175 286 461
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  x  585สอบคัดเลือก 570 คน
(ในเขต 351 + นอกเขต 219)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
69 155 102 228 80 196 64 116 33 91 348 786 1134
32 ศรีพฤฒา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
186 6 38 12 15 20 15 11 10 9 264 58 322
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2200 433 506 298 629 173 473 124 299 69 232 1097 2139 3236
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
125 22 131 20 116 17 91 15 37 4 500 78 578
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  405สอบคัดเลือก 405 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 162)
129 38 96 29 74 19 32 17 18 6 349 109 458
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  x  630สอบคัดเลือก 610 คน
(ในเขต 378 + นอกเขต 232)
ความสามารถพิเศษ 20 คน
177 54 179 87 146 50 64 25 36 27 602 243 845
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  x  495สอบคัดเลือก 495 คน
(ในเขต 297 + นอกเขต 198)
93 85 177 152 118 98 56 63 23 31 467 429 896
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   280สอบคัดเลือก 280 คน
(ในเขต 168 + นอกเขต 112)
65 14 28 24 15 6 16 11 6 8 130 63 193
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2350 589 213 611 312 469 190 259 131 120 76 2048 922 2970
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  x  225สอบคัดเลือก 215 คน
(ในเขต 135 + นอกเขต 80)
ความสามารถพิเศษ 10 คน
12 66 12 60 15 45 5 27 1 5 45 203 248
39 พุทธจักรวิทยา   80สอบคัดเลือก 80 คน
(ในเขต 48 + นอกเขต 32)
- - - - - - - - 1 - 1 - 1
40 สุรศักดิ์มนตรี  x  450สอบคัดเลือก 432 คน
(ในเขต 270 + นอกเขต 162)
ความสามารถพิเศษ 18 คน
91 116 53 87 28 43 13 25 10 15 195 286 481
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม   200สอบคัดเลือก 200 คน
(ในเขต 120 + นอกเขต 80)
10 11 6 10 5 10 3 14 7 7 31 52 83
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 955 113 193 71 157 48 98 21 66 19 27 272 541 813
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา   400สอบคัดเลือก 400 คน
(ในเขต 240 + นอกเขต 160)
68 27 76 49 34 27 25 16 19 21 222 140 362
43 เจ้าพระยาวิทยาคม   120สอบคัดเลือก 120 คน
(ในเขต 72 + นอกเขต 48)
7 3 - - 7 2 8 1 - 1 22 7 29
44 วัดสุทธิวราราม  x  405สอบคัดเลือก 397 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 154)
ความสามารถพิเศษ 8 คน
70 40 119 41 95 33 39 22 24 12 347 148 495
45 สตรีศรีสุริโยทัย  x  240สอบคัดเลือก 228 คน
(ในเขต 144 + นอกเขต 84)
ความสามารถพิเศษ 12 คน
63 73 54 67 37 30 12 22 6 4 172 196 368
46 ยานนาเวศวิทยาคม   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
99 7 87 5 66 6 39 1 17 4 308 23 331
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1485 307 150 336 162 239 98 123 62 66 42 1071 514 1585
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
117 1 108 - 47 - 26 - 20 - 318 1 319
48 วชิรธรรมสาธิต  x  540สอบคัดเลือก 529 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 205)
ความสามารถพิเศษ 11 คน
175 15 165 12 96 15 68 13 68 15 572 70 642
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  x  405สอบคัดเลือก 390 คน
(ในเขต 243 + นอกเขต 147)
ความสามารถพิเศษ 15 คน
61 63 68 36 25 22 11 14 6 12 171 147 318
50 ปทุมคงคา   360สอบคัดเลือก 360 คน
(ในเขต 216 + นอกเขต 144)
35 50 32 31 7 28 5 11 7 5 86 125 211
51 มัธยมวัดธาตุทอง   320สอบคัดเลือก 320 คน
(ในเขต 192 + นอกเขต 128)
83 22 68 19 17 31 11 12 17 9 196 93 289
52 สิริรัตนาธร  x  540สอบคัดเลือก 514 คน
(ในเขต 324 + นอกเขต 190)
ความสามารถพิเศษ 26 คน
74 70 134 87 87 45 37 23 15 32 347 257 604
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2525 545 221 575 185 279 141 158 73 133 73 1690 693 2383
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 20703 4463 3074 4473 3461 2813 2182 1661 1530 1042 1202 14452 11449 25901