WEB3
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนพิเศษ)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
23 ก.พ. 24 ก.พ. 25 ก.พ. 26 ก.พ. 27 ก.พ.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 30 3 9 5 3 2 2 - 1 1 1 11 16 27
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 66 15 8 2 2 2 3 1 - 2 - 22 13 35
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 102 44 42 18 29 7 2 8 8 9 9 86 90 176
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 102 23 47 36 53 16 17 12 9 11 11 98 137 235
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 300 85 106 61 87 27 24 21 18 23 21 217 256 473
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 30 3 7 4 4 - - 1 1 3 3 11 15 26
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 66 15 16 12 18 9 11 16 7 19 20 71 72 143
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 30 3 9 1 1 2 4 - 1 1 2 7 17 24
8 สตรีวิทยา ๒ 126 54 84 62 102 26 31 24 62 19 31 185 310 495
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 252 75 116 79 125 37 46 41 71 42 56 274 414 688
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 30 4 4 2 1 - - - - - 2 6 7 13
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 102 27 38 11 10 3 - 3 8 11 6 55 62 117
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 36 3 - - 1 - 1 - - - 2 3 4 7
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 92 97 80 112 18 30 16 35 10 14 216 288 504
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 132 60 65 44 60 8 6 12 9 7 7 131 147 278
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 432 186 204 137 184 29 37 31 52 28 31 411 508 919
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ - - - - - - - - - - - - - -
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30 14 7 4 12 4 3 7 8 6 9 35 39 74
16 หอวัง 107 61 102 82 79 35 43 33 60 36 23 247 307 554
17 สารวิทยา 66 14 28 15 21 11 19 14 23 15 23 69 114 183
18 ราชวินิตบางเขน 72 12 14 10 12 - 3 2 2 6 1 30 32 62
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 275 101 151 111 124 50 68 56 93 63 56 381 492 873
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 30 7 12 3 4 2 1 1 2 4 2 17 21 38
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง - - - - - - - - - - - - - -
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 144 120 100 106 90 47 37 31 38 9 18 313 283 596
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 96 36 30 25 40 19 15 14 22 24 12 118 119 237
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 270 163 142 134 134 68 53 46 62 37 32 448 423 871
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 66 13 15 12 9 3 2 6 5 5 3 39 34 73
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 36 17 14 5 11 3 7 4 6 5 5 34 43 77
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 30 1 1 1 1 - - - - 1 - 3 2 5
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 138 85 81 65 88 29 19 21 13 27 10 227 211 438
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 36 5 10 4 7 1 5 6 1 1 4 17 27 44
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 306 121 121 87 116 36 33 37 25 39 22 320 317 637
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 132 36 32 43 42 7 11 10 17 9 14 105 116 221
29 พรตพิทยพยัต 36 17 16 5 5 3 2 5 1 2 4 32 28 60
30 ราชดำริ 30 7 10 1 7 2 - - 2 1 1 11 20 31
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 96 97 92 97 99 30 58 32 52 32 20 288 321 609
32 ศรีพฤฒา 72 9 8 2 3 - 1 3 1 5 4 19 17 36
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 366 166 158 148 156 42 72 50 73 49 43 455 502 957
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 108 17 20 18 24 7 9 3 5 6 7 51 65 116
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72 - 40 - 25 - 5 - 6 - 9 - 85 85
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 72 42 41 27 24 2 1 9 4 8 8 88 78 166
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 132 79 87 89 87 21 27 46 58 49 45 284 304 588
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 36 1 5 - 1 1 - - 1 - - 2 7 9
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 420 139 193 134 161 31 42 58 74 63 69 425 539 964
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 108 - 91 - 61 - 25 - 38 - 26 - 241 241
39 พุทธจักรวิทยา - - - - - - - - - - - - - -
40 สุรศักดิ์มนตรี 72 34 43 25 25 5 8 13 14 16 7 93 97 190
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 180 34 134 25 86 5 33 13 52 16 33 93 338 431
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 36 2 2 2 - 1 - 2 1 2 4 9 7 16
43 เจ้าพระยาวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
44 วัดสุทธิวราราม 108 74 - 41 - 4 - 14 - 16 - 149 - 149
45 สตรีศรีสุริโยทัย 102 - 82 - 62 - 9 - 16 - 15 - 184 184
46 ยานนาเวศวิทยาคม - - - - - - - - - - - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 246 76 84 43 62 5 9 16 17 18 19 158 191 349
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 36 11 11 2 3 1 - 1 2 1 3 16 19 35
48 วชิรธรรมสาธิต 72 15 25 13 14 2 3 6 7 3 4 39 53 92
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 132 - 81 - 43 - 10 - 13 - 29 - 176 176
50 ปทุมคงคา 36 9 - 2 - 1 - 2 - 2 - 16 - 16
51 มัธยมวัดธาตุทอง - - - - - - - - - - - - - -
52 สิริรัตนาธร 60 14 10 25 23 7 5 7 13 2 4 55 55 110
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 336 49 127 42 83 11 18 16 35 8 40 126 303 429
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 3383 1195 1536 1001 1318 341 435 385 572 386 422 3308 4283 7591