WEB3
ปีการศึกษา 2561
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2561
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 502สอบคัดเลือก 395 คน
ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
500 104 100 99 5 5 5 400 400 396  
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 462สอบคัดเลือก 324 คน
ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
476 102 106 102 18 17 17 360 360 357  
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 306สอบคัดเลือก 228 คน
ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
254 24 22 21 13 13 13 217 229 220  
4  มัธยมวัดหนองจอก 470สอบคัดเลือก 440 คน
ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
464 29 28 26   440 445 438  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,740 1,694 259 256 248 36 35 35 1,417 1,434 1,411      
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 466สอบคัดเลือก 380 คน
ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
431 66 52 40 20 20 16 380 380 375  
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 430สอบคัดเลือก 390 คน
ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
411 27 25 23 4 4 4 400 400 384  
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 350สอบคัดเลือก 320 คน
ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
248 30 12 12   243 243 236  
8  สตรีวิทยา ๒ 646สอบคัดเลือก 494 คน
ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
635 126 128 121 27 25 25 502 491 489  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,892 1,725 249 217 196 51 49 45 1,525 1,514 1,484      
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 320สอบคัดเลือก 320 คน
149     152 150 149  
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 452สอบคัดเลือก 288 คน
ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
จับฉลาก 16 คน
452 137 139 132 16 16 16 304 293 290 16 16 14
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 502สอบคัดเลือก 375 คน
ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 25 คน
443 102 103 49 25 25 24 375 374 370  
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 412สอบคัดเลือก 264 คน
ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
จับฉลาก 8 คน
373 132 140 92 8 8 8 264 267 265 8 8 8
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 436สอบคัดเลือก 324 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 4 คน
จับฉลาก 72 คน
361 11 11 11   357 357 350  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,122 1,778 382 393 284 49 49 48 1,452 1,441 1,424 24 24 22
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200สอบคัดเลือก 200 คน
82     83 82 82  
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 390สอบคัดเลือก 342 คน
ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
384 30 25 24 17 17 17 343 343 343  
16  ราชวินิตบางเขน 312สอบคัดเลือก 240 คน
ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
195 43 37 37   180 164 158  
17  สารวิทยา 466สอบคัดเลือก 385 คน
ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
459 66 68 64 5 5 5 396 399 390  
18  หอวัง 592สอบคัดเลือก 520 คน
ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
582 72 89 72   499 575 510  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,960 1,702 211 219 197 22 22 22 1,501 1,563 1,483      
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 390สอบคัดเลือก 354 คน
ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 6 คน
379 30 25 20 3 3 3 357 357 356  
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 370สอบคัดเลือก 266 คน
ห้องเรียนพิเศษ 90 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
375 101 108 81 14 14 14 280 283 280  
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 624สอบคัดเลือก 465 คน
ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
605 144 158 143 14 14 14 469 479 448  
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440สอบคัดเลือก 440 คน
348     352 352 348  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,824 1,707 275 291 244 31 31 31 1,458 1,471 1,432      
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350สอบคัดเลือก 320 คน
ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
  6 -   110 107 -  
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 586สอบคัดเลือก 494 คน
ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
348 48 48 - 24 24 19 372 372 329  
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 618สอบคัดเลือก 460 คน
ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
462 147 150 - 20 19 18 460 460 444  
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 316สอบคัดเลือก 280 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
296 28 19 16   280 280 280  
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356สอบคัดเลือก 320 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
297 39 36 -   320 320 297  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,226 1,403 268 253 16 44 43 37 1,542 1,539 1,350      
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 616สอบคัดเลือก 453 คน
ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 52 คน
616 96 110 96 15 14 14 453 454 454 52 52 52
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 416สอบคัดเลือก 192 คน
ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
จับฉลาก 128 คน
305 42 39 -   317 326 305  
30  พรตพิทยพยัต 476สอบคัดเลือก 348 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
จับฉลาก 70 คน
459 38 36 35 22 22 22 348 352 350 53 53 52
31  ราชดำริ 470สอบคัดเลือก 440 คน
ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
317 29 27 24   308 306 293  
32  ศรีพฤฒา 472สอบคัดเลือก 400 คน
ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
255 17 15 15   254 251 240  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,450 1,952 222 227 170 37 36 36 1,680 1,689 1,642 105 105 104
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 572สอบคัดเลือก 440 คน
ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
75 131 203 75   440 440 -  
34  บางกะปิ 588สอบคัดเลือก 470 คน
ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
491 60 55 46 10 10 9 443 439 436  
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 552สอบคัดเลือก 460 คน
ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
526 55 52 46 18 18 18 454 464 462  
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 432สอบคัดเลือก 352 คน
ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
337 64 61 - 8 8 7 333 333 330  
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 236สอบคัดเลือก 200 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
125 8 8 8   123 121 117  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,380 1,554 318 379 175 36 36 34 1,793 1,797 1,345      
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 160สอบคัดเลือก 0 คน
55     62 62 55  
39  พุทธจักรวิทยา 80สอบคัดเลือก 80 คน
43     50 43 43  
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 308สอบคัดเลือก 190 คน
ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
313 110 117 110 4 4 3 200 205 200  
41  สุรศักดิ์มนตรี 472สอบคัดเลือก 355 คน
ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
จับฉลาก 30 คน
452 74 72 71 15 15 15 329 326 326 40 40 40
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,020 863 184 189 181 19 19 18 641 636 624 40 40 40
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 120สอบคัดเลือก 0 คน
46     47 46 46  
43  นนทรีวิทยา 436สอบคัดเลือก 400 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
291 13 11 11   288 282 280  
44  ยานนาเวศวิทยาคม 400สอบคัดเลือก 400 คน
225     226 226 225  
45  วัดสุทธิวราราม 468สอบคัดเลือก 349 คน
ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
370 108 111 - 15 15 15 360 357 355  
46  สตรีศรีสุริโยทัย 382สอบคัดเลือก 266 คน
ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
352 98 74 74 17 17 17 263 261 261  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,806 1,284 219 196 85 32 32 32 1,184 1,172 1,167      
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 396สอบคัดเลือก 360 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
225 14 14 12   227 227 213  
48  พระโขนงพิทยาลัย 396สอบคัดเลือก 360 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
216 24 24 -   235 230 216  
49  มัธยมวัดธาตุทอง 320สอบคัดเลือก 320 คน
229     244 238 229  
50  วชิรธรรมสาธิต 436สอบคัดเลือก 380 คน
ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
425 36 27 25 20 20 20 380 380 380  
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 452สอบคัดเลือก 306 คน
ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 14 คน
320 78 73 - 14 14 14 306 310 306  
52  สิริรัตนาธร 460สอบคัดเลือก 385 คน
ห้องเรียนพิเศษ 60 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
430 44 43 43 7 7 7 385 385 380  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,460 1,845 196 181 80 41 41 41 1,777 1,770 1,724      
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 21,880 17,507 2,783 2,801 1,876 398 393 379 15,970 16,026 15,086 169 169 166